17 Ekim 2018 , Çarşamba
Anasayfa / Yazarlar / ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖNLÜNDE MUHSİN BAŞKAN’IN YERİ NEDEN AYRI BİLİR MİSİNİZ ?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖNLÜNDE MUHSİN BAŞKAN’IN YERİ NEDEN AYRI BİLİR MİSİNİZ ?

5118 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun, çıktığı ilk günden itibaren açıklarının olduğu ve yeniden düzenlenmesi gerektiği yıllar geçtikçe daha da belirginleşiyordu. Sektördeki mağduriyetler yavaş yavaş iyice daha belirgin bir hal almaya başlamıştı, ve kanun düzenlenmezse daha vahim sonuçlara gebe kalacaktı. Nitekim de daha vahim sonuçlar yaşanmaya başladı ve yasa yürürlüğe girdikten bu zamana kadar geçen süre yani 14 yıldır hala biz özel güvenlik görevlileri bu yasanın düzenlenmemesinden kaynaklı sıkıntıları hala çekmekteyiz.

Peki Neden Muhsin Başkan ?

Bu yasanın düzenlenmesi gerektiğini, mağduriyetler olduğunu ve olmaya devam edeceğini gören meclisteki ilk kişi MUHSİN YAZICIOĞLU idi. meclise bu konuda da ilk kanun teklifini bizzat kendisi vermiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, lideri olduğu Büyük Birlik Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tek temsilcisiydi. Türkiye’yi yönetmeye talip bir siyasetçi olarak, sadece Sivas’ın değil; Türkiye’nin bütün meseleleri hakkında kafa yoruyordu. Günübirlik polemikler yerine, ülkenin meselelerine çözüm teklifleri üretti yıllarca. 18 Şubat 2009; yani vefatından sadece 35 gün önce, Meclis Başkanlığına verdiği yasa teklifi ise, adeta onun vasiyeti oldu. Yazıcıoğlu, son teklifinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesini istemişti.

Muhsin Başkan’ın yasa teklifi ilk teklifti ama son değildi. Bu tekliflere ek olarak diğer milletvekillerinden de günümüze kadar teklifler yapıldı ve bu teklifleri yapan tüm millet vekilleri Muhsin Başkan’ın vasiyeti dediler. Her sunulan teklifte onun ismi yad edildi hatta Mecliste bu yasaya mecliste Muhsin Yasası denilmektedir. Ama ne yazıktır ki başta Muhsin Yazıcıoğlu’nun olmak üzere hiçbir teklif özel güvenlik görevlilerinin yararına olacak şekilde düzenlenmemiştir.

Hangi Özel Güvenlik Görevlisine sorarsanız sorun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, Muhsin Yazıcıoğlu’na ayrı bir hürmet gösterir. Gönlünde bir yer etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, hala diyen vardır buna emin olun “O hayatta olsaydı bu yasayı düzenlettirirdi, mecliste olmasa bile yeni bir düzenleme yaptırırdı.” Bu özel güvenlikler tarafından kurulmuş basit bir cümle değildir, bu cümle bile bu sevginin nasıl boyuta taşındığını gösteriyor.

Bizler Özel Güvenlik Görevlisi olarak var oldukça, bizler için kimler hak hukuk aramaya çalıştı ise, mücadele ettiyse onlara saygı ve minnet duyacağız. Fakat, bizim önümüze taşlar koyanı, haktan hukuktan uzak, görmezlikten gelip kulaklarını tıkayanları da unutmayacağız. Dualarımız olduğu kadar da beddualarımız vardır.

YAZICIOĞLU’NDAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, özel güvenlik görevlilerinin her 5 yılda bir eğitim ve ruhsat almalarının çelişki olduğunu belirterek, “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. ve 14. maddesinde değişiklik yapılmasına” ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

BBP Lideri Yazıcıoğlu’nun kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. ve 14. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesi ile beraber ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Muhsin YAZICIOĞLU

BBP Genel Bşk.

Sivas Milletvekili

GENEL GEREKÇE

5188 sayılı kanunun getirdiği özel güvenlik teşkilatlanması, güvenliğin özelleştirilmesi açısından bir tür yapılanmadır. Bu yapılanma, 5188 sayılı kanundan evvel geçerli olan 2495 sayılı kanunun eksik bıraktığı ve özel güvenlik şirketlerini yasal hale getirmiştir.

Bu tür bir özelleştirmeyi yetki devri olarak görmek isabetli olamaz. Bu, bir tür yetkilendirme olup, yetkinin, devlet kolluğunun bulunmadığı yerde ya da onlarla birlikte kullanımının kendine has bir görünümüdür. Yani, ne tür olursa olsun, güvenliğin sağlanmasından esasen devlet sorumludur ve bu yetki hiçbir suretle bir kimseye ya da zümreye devredilemez. 1982 Anayasamızda bu husus devletin temel amaç ve görevleri içinde sayıldığı gibi, karşılaştırmalı anayasal hükümlerde de bununla ilgili ifadelere veya vurgulara rastlanmaktadır.

5188 sayılı kanun Özel Güvenlik Görevlileri’nin eğitiminin İçişleri Bakanlığı veya özel teşebbüs şeklinde açılan özel güvenlik eğitim kurumlarınca yaptırılabilmesini öngörmüştür. Eğitim için de, koyduğu müfredat çerçevesinde belli bir süre öngörmüştür(m. 14).

Diğer taraftan 5188 sayılı kanunun 11. maddesinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Hükmü yer almaktadır.

Bu durumda Özel Güvenlik Görevlileri’nin çalışma süreleri beş yıl ile sınırlandırılmış olmaktadır.

Beş yılın sonunda ise ilgili kanunun 14. maddesinde yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir hükmü yer almaktadır.

Anlaşılacağı üzere Özel Güvenlik Görevlileri her beş yılda bir yeniden eğitim ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılmaktadırlar.

İlgili kanunun 24 maddesinde, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için iki yüz milyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır ifadesi yer almaktadır. Aynı kanunun 25. maddesinde ise 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5188 sayılı kanunun 14. maddesinde özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir hükmü yer almaktadır.

Görüleceği gibi Özel Güvenlik Görevlileri her beş yılda bir çalışma ruhsatı almak için artan miktarlarda hem harç hem de kurs ücreti ödemek zorunda bırakılmaktadır.

Bununla birlikte özel güvenlikle ilgili yüksek öğrenim görmüşlere bile, kanunun, 5 yıl sonrası tekrar eğitim verilmesini öngörmesi izah edilemez bir çelişki olsa gerektir.

Getirilen teklif ile ilgili kanunda her beş yılda bir yeniden eğitim ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmak suretiyle Özel Güvenlik Görevlilerinin masrafsız, süresiz kolay çalışabilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.- Genel gerekçede açıklanmıştır.

MADDE 2.- Genel gerekçede açıklanmıştır.

MADDE 3.- Yürürlülük Maddesidir.

MADDE 4.- Yürütme Maddesidir.

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 11.VE 14. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. maddesinin

A) 1. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

B) 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Çalışma izninin iptal edilebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması ve çalışma esnasında disiplin suçu işlemiş olması zorunludur.

C) 5. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

MADDE 2.- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinin

A) 1. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Her beş yılda bir yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere çalışanlara kurumunca verilir. Yenileme eğitimi ücreti kurumca karşılanmak suretiyle içişleri bakanlığından temin edilecek uzmanlar vasıtası ile gerçekleştirilir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

MADDE 3.- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlülüğe girer.

MADDE 4.- Bu kanun hükümleri Bakanlar kurulu yürütür

  • 686
    Shares

Hakkında SECURİTY TÜRK

BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÇSGB’DAN HERKEŞE ZAM, AMA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YOK

  * Görevini ateşli silahlarla icra eden özel güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir